Kiyomi Japanese Restaurant
Kiyomi Japanese Restaurant

Lunch Menu


(11:00AM - 3:00PM)


Regular Menu